Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Amerika - és ami mögötte van (Archívum)
John Lukacs: Az Amerikai Egyesült Államok története a XX. században
Szerző: I-Web.hu
2002. december 18. 13:43

"1983-ban, amikor e sorokat írom, Amerika nem drámaian ugyan, de hanyatlik, néha felcsillantva a reményt, hogy a folyamat megáll, másszor meg elszomorítólag, hogy a folyamat visszafordíthatatlan" - írja a magyar származású John Lukacs Az Amerikai Egyesült Államok története a XX. században cím?, magyarul el?ször 1988-ban, a Gondolat kiadónál napvilágott látott munkájában. A történelem hidrafej? réme által azóta is tépázott Ó- és Újvilágban gyökeres változások történtek e könyv els? kiadása óta.

A könyv els? lapjain egy horatiusi idézet olvasható ("Ki tiszta szív? s b?ntelen"), mellyel Lukacs egy általa nagyrabecsült amerikai politikus, George F. Kennan el?tt tiszteleg. Kennan, mint az Egyesült Államok moszkvai követségének vezet?je, igen korán felismerte a Szovjetunió expanziójának veszélyeit, és 1947-es ún. "hosszú táviratában" annak "feltartóztatását" hangsúlyozta. Az ajánlás, érthet? politikai okokból, az els? kiadásba még nem került bele.

Lukacs m?ve szerkezetileg két részre osztható: az amerikai demokrácia történetének áttekintését, annak történelmi elemzése, értelmezése követi. Az el?z? kiadás tartalomjegyzékében nem tüntették fel ezt a kett?s felosztást, jóllehet hasznos. Már az els? két fejezet olvasásakor felt?nik, hogy nem hagyományos történetírói munkát tart kezében az olvasó: szegényes a jegyzetapparátus, nem szokványos és közérthet? a tematikus kompozíció. Err?l a történelemszemléletr?l így nyilatkozik Lukacs: "...a történelem nem csupán egyike a társadalomtudományoknak, és egyidej?leg több is meg kevesebb is annál, amit tudománynak mondunk. A történelem ugyanis a gondolkodás lényegi formája, nincs saját módszere, se saját szaknyelve vagy nyelvezete; a mindennapi beszéd szavait használja".

Akkor mit ír John Lukacs? Ránki György szavaival élve "kultúratörténelmet". A további fejezetek mind egy-egy érdekes problémakört tárgyalnak: az amerikai emberek életében milyen változásokat okozott az automobil megjelenése és elterjedése; a bevándorlók millióinak hatása a nemzeti jelleg formálódására. Megismerjük Lukács véleményét a világtörténelem két meghatározó birodalma, Nagy Britannia és az Egyesült Államok egymás közötti viszonyáról, és a világra gyakorolt politikai és gazdasági befolyásukról; a média tudatformálásáról, közvéleményt befolyásoló szerepér?l az elnökválasztásokon és más politikai játszmákban. A 20. századi amerikai gondolkodásmód és erkölcs megváltozásáról ír a könyv szerz?je, és egy újfajta történelemszemlélet kialakulásának szükségességét hangsúlyozza. Az utószóban szerepl? Azóta (1982-2002) cím? fejezetben foglaltak szerint az elmúlt húsz évben Lukács nem változtatta meg végkövetkeztetéseit, véleményét az amerikai kultúra "elfajzásáról".

"John Lukacs könyve provokatív könyv" - írja Ránki az els? kiadás el?szavában, ezt ma sem gondolhatjuk másként. A könyv nemcsak tartalmában, hanem megformálásában is gondolkodásra késztet. Látásmódja er?sen szubjektív, hajlik a szépirodalmi kapcsolódások felé. Írói stílusa gördülékeny, figyelemkelt?, a laikus számára is könnyen érthet?. Jellemzései rövidek, tömörek és elevenek. A legjobbak talán az USA elnökeir?l írott olykor szellemes, olykor kemény megfogalmazásai. Minden megnyilatkozásában kritikusan ugyan, de ellenállhatatlanul hangsúlyozódik amerikaisága.

Mi lehetett az új kiadás apropója? Lézenfekv? magyarázatnak az Amerika elleni terrortámadás óta a világ közvéleményében lüktet? értetlenség t?nik. Talán ha jobban megismerjük e nép történelmét, kultúráját, könnyebben választ kaphatunk kérdéseinkre. Ennek az ismeretszerzésnek az alfája lehet ez a könyv...

John Lukacs: Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története. Európa Könyvkiadó, 2002. 524 oldal, 2600 Ft
 
 
Jelenleg 1 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény